DỊCH VỤ

THÔNG TIN HỖ TRỢ

TRA CỨU

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Thuận An
Giám đốc - 0916 535956

Mai Quốc Việt
- 0918 535956

Chia sẻ lên:
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT

CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT

Nơi sản xuất:
Công Ty TNHH Tư Vấn Minh

Mô tả chi tiết

CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT PHÁT HÀNH NGÀY 10/06/2016 CỤC THUẾ BÌNH DƯƠNG

V/v kê khai, nộp thuế nhà thầu- Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam

Kính gửi: công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam.

Cục thuế có nhận công văn số 190/2016/FCV ngày 30/05/2016 của Công ty về việc đề nghị hướng dẫn kê khai, nộp thuế nhà thầu trong trường hợp thu nhập đã dăng ký miễn, giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế có quy định về khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài và hờ sơ miễn giảm thuế theo Hiệp định như sau:

“3. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ phần trăm tính trên doanh thu

a) Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ phần trăm tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký kahi thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.

b.2)Hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định:

Trường hợp nhà thầu nước ngoài thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và nước, vùng lãnh thổ khác thì thực hiện thêm các thủ tục sau:

Mười lăm ngày trước thời hạn khai thuế, bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập cho Nhà thầu nước ngoài gửi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam hồ sơ thông báo thuộc diễn miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Hồ sơ gồm:

-Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định mẫu số 01/HTQT ban hành kèm theo thông tư này

-Bản gốc ( hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nước cư trú cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hoá lãnh sự

-Bản chụp hợp đồng ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có xác nhận của người nộp thuế.

…”

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ cho Công ty thì khi thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài, Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế nhà thầu theo hướng dẫn nêu trên. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu thuộc diện được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần  giữa Việt Nam-Singapore, công ty sẽ lập hồ sơ thông báo như trên.

Trên đây là ý kiến của cục thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận

- Như trên

-BLĐ Cục thuế (Email)

-P.KTTT1,KTTT2,KTTT3 (Email)

- -Lưu VT

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

         Đã ký: Nguyễn Minh Tâm

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Luật thuế - Kế toán mới
Luật thuế - Kế toán mới
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
Số: 2351/TCT-CS
Số: 2351/TCT-CS
Công văn số :8439/CT-TT&HT
Công văn số :8439/CT-TT&HT
Công Văn Số: 361 /TCT-CS
Công Văn Số: 361 /TCT-CS
Công Văn Số: 2221 /TCT-CS
Công Văn Số: 2221 /TCT-CS
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
Công Văn Số: 2543 /TCT-KK
Công Văn Số: 2543 /TCT-KK
Công Văn Số 6397/CT-TT&HT
Công Văn Số 6397/CT-TT&HT
Công văn số :8982/CT-TT&HT
Công văn số :8982/CT-TT&HT