DỊCH VỤ

THÔNG TIN HỖ TRỢ

TRA CỨU

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Thuận An
Giám đốc - 0916 535956

Mai Quốc Việt
- 0918 535956

Chia sẻ lên:
Số: 2351/TCT-CS

Số: 2351/TCT-CS

Mô tả chi tiết

 0CV THUẾ TNDN GỬI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

      BỘ TÀI CHÍNH                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TỔNG CỤC THUẾ                 ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

        Số: 2351/TCT-CS                      Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2016

    V/v chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục thuế nhận được công văn số 5198/CT-TT&HT ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một điều của các Nghị định về thuế quy định:

“2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:

b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn ( bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp cao ) thi thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a,b,c Khoản 1 điều này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, từ năm 2014 trở đi, công ty TNHH Trung tâm thép NSSB Sài Gòn đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn ( dự án sản xuất trong khu công nghiệp do Thủ tướng Chính Phủ quyết định thành lập ) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi ( bao gồm cả lãi suất tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, lãi cho vay vốn phát sinh trên địa bàn ưu đãi ) trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a,b,c Khoản 3 Điều 18 Chương VI  Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết.

Nơi nhận:                                                    KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

-Như trên                                                   PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

-Vụ PC-TCT                                                                                             

-Lưu VT, CS (3b)                                                         CAO ANH TUẤN

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
Công Văn Số: 2543 /TCT-KK
Công Văn Số: 2543 /TCT-KK
Công văn số :8982/CT-TT&HT
Công văn số :8982/CT-TT&HT
Công Văn Số 6397/CT-TT&HT
Công Văn Số 6397/CT-TT&HT
Luật thuế - Kế toán mới
Luật thuế - Kế toán mới
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
Số: 2351/TCT-CS
Số: 2351/TCT-CS
Công Văn Số: 361 /TCT-CS
Công Văn Số: 361 /TCT-CS
Công Văn Số: 2221 /TCT-CS
Công Văn Số: 2221 /TCT-CS
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
Công văn số :8439/CT-TT&HT
Công văn số :8439/CT-TT&HT