DỊCH VỤ

THÔNG TIN HỖ TRỢ

TRA CỨU

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Thuận An
Giám đốc - 0916 535956

Mai Quốc Việt
- 0918 535956

Chia sẻ lên:
Công văn số :8982/CT-TT&HT

Công văn số :8982/CT-TT&HT

Mô tả chi tiết

 

Công văn số :8982/CT-TT&HT Ngày phát hành :09/06/2016

V/v Thuế nhà thầu đối với phí môi giới bán hàng - Công ty TNHH Hưng Long.

Kính gửi: Công ty TNHH Hưng Long.

   Cục Thuế có nhận được Công văn số KT03/16 ngày 25/05/2016 của Công ty về việcthuế nhà thầu đối với phí môi giới bán hàng. Qua nội dung Công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Tại điểm 4 điều 2 chương I, Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định vềđối tượng không áp dụng thuế nhà thầu nước ngoài như sau:

   “Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

   ...

   - Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài”.

   Căn cứ qui định nêu trên, trường hợp Công ty có phát sinh khoản chi phí môi giới bán hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam trả cho Công ty môi giới ở nước ngoài thì khoản chi phí này thuộc đối tượng không chịu thuế nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn của Thông tư trên.

   Trên đây là ý kiến của Cục thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                          KT.CỤC TRƯỞNG    

  - Như trên                                                                      PHÓ CỤC TRƯỞNG

  - Lãnh đạo cục (Email để b/c) 

  - P. KT1,KT2, KT3, KK&KTT (Email)  

  - P.TT & HT

  - Lưu P.HCQT-TV-AC.                                                 Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Luật thuế - Kế toán mới
Luật thuế - Kế toán mới
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
Công văn số :8439/CT-TT&HT
Công văn số :8439/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
Công Văn Số: 361 /TCT-CS
Công Văn Số: 361 /TCT-CS
Công Văn Số: 2221 /TCT-CS
Công Văn Số: 2221 /TCT-CS
Số: 2351/TCT-CS
Số: 2351/TCT-CS
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
Công Văn Số: 2543 /TCT-KK
Công Văn Số: 2543 /TCT-KK
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
Công Văn Số 6397/CT-TT&HT
Công Văn Số 6397/CT-TT&HT
Công văn số :8982/CT-TT&HT
Công văn số :8982/CT-TT&HT