DỊCH VỤ

THÔNG TIN HỖ TRỢ

TRA CỨU

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Thuận An
Giám đốc - 0916 535956

Mai Quốc Việt
- 0918 535956

Chia sẻ lên:
Hướng dẫn tư vấn quy chế tài chính kế toán

Hướng dẫn tư vấn quy chế tài chính kế toán

Mô tả chi tiết

HƯỚNG DẪN TƯ VẤN QUY CHẾ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Biên Hòa│Nhơn Trạch

>> dịch vụ thành lập công ty tại Biên Hòa│Dĩ An

I. Tư vấn giải đáp những thắc mắc về các loại thuế hiện hành:

- Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài

II. Tư vấn về các vấn đề kê khai nộp thuế của doanh nghiệp:

1. Hướng dẫn kê khai báo cáo thuế hàng tháng

2. Hoàn chỉnh sổ sách kế toán

3. Quyết toán năm, kiểm toán

4. Các trường hợp miễn giảm và hoàn thuế cho doanh nghiệp

5. Hướng dẫn lập hóa đơn, chứng từ

III. Tư vấn thực hiện dịch vụ – Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu:

1. Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế.

2. Đứng tên kế toán trưởng, đăng ký các hình thức kế toán.

3. Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

4. Tư vấn và hoàn tất thủ tục mua hóa đơn.

IV. Tư vấn thực hiện dịch vụ – Báo cáo thuế hàng tháng:

1. Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra

2. Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch hai chiều

3. In báo cáo thuế (duyệt). Trực tiếp nộp báo cáo thuế tại Chi cục thuế

4. Lập và nộp báo cáo thống kê

5. Hoàn chỉnh các loại sổ sách theo quy định hiện hành

6. Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế

7. Thường xuyên tư vấn những vấn đề về thuế và các vấn đề liên quan khác

V. Tư vấn thực hiện dịch vụ – hoàn chỉnh sổ sách kế toán thuế và Quyết toán năm

1. Hạch toán và hoàn chỉnh sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán

2. Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm

3. Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương

4. Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản

5. Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/ quý/ năm

6. Báo cáo lưu chuyển tiền ( trực tiếp – gián tiếp)

7. Lập báo cáo tài chính cuối năm – Quyết toán thuế TNDN

8. Kiểm tra lại công tác kê khai thuế, quyết toán của thời gian trước.

9. Giải quyết vướng mắc phát sinh, rà soát, sắp xếp lại chứng từ lưu trữ tại công ty

10. Thực hiện quyết toán, báo cáo tài chính cuối năm gởi các cơ quan chức năng

Tư vấn quy chế tài chính – kế toán

Quy chế quản lý tài chính kế toán là sự thể hiện những quy định cụ thể về tài chính và kế toán của doanh nghiệp, đây là quy chế nằm trong hệ thống quy chế củachúng tôi đang cung cấp cho các khách hàng.

- Quy chế quản lý tài chính kế toán của VLC cung cấp có cơ sở pháp lý dựa trên các văn bản sau:
Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn ban hành.

Luật Kế toán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Quyết định số 1141/QĐ-CĐKT của Bộ trưởng Bộ  Tài chính ban hành “Chế độ  kế toán doanh nghiệp” ngày 01/11/1995 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Các Luật thuế hiện hành

- Quy chế quản lý tài chính kế toán còn căn cứ vào những yếu tố nội tại của doanh nghiệp:
Điều lệ của doanh nghiệp

Quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp

Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể và các yếu tố đặc thù của mỗi doanh nghiệp

- Nôi dung chính trong quy chế tài chính của doanh nghiệp

1. Quy định về vốn và tài sản

1.1 Vốn của Công ty là phần vốn tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm:

- Vốn điều lệ Vốn huy động Vốn tiếp nhận Vốn vay Vốn tích lũy Vốn khác

1.2 Tài sản: Gồm tài sản cố định và tài sản lưu động.

2. Nguyên tắc quản trị trong Công ty

2.1. Ban Giám đốc điều hành Công ty xây dựng kế hoạch, tổ chức và kiểm tra chặt chẽ các chỉ tiêu, doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ với mục tiêu cuối cùng là hiệu quả doanh nghiệp.

2.2. Các cấp quản trị đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc phải tính đúng, tính đủ chi phí kinh doanh, bảo đảm các chi phí này được trang trải bằng doanh thu đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh phải có hiệu quả.

2.3. Các cấp quản trị của Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của các khoản doanh thu, chi phí, và kết quả kinh doanh trong phạm vi ra quyết định của mình.

3. Quản trị về chi phí giá thành của sản phẩm

3.1. Chi phí của Công ty bao gồm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và chi phí hoạt động sản xuất khác

– Chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm:

a. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, động lực: (gọi tắt là chi phí vật tư). Chi phí này được quản lý trên cơ sở: mức tiêu hao vật tư và giá vật tư.

+ Mức tiêu hao vật tư:

* Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt hệ thống định mức tiêu hao vật tư đối với từng ngành hàng cụ thể và cần thiết.

* Các cấp quản trị của Công ty phải lập kế hoạch tổ chức, kiểm tra và cải tiến các khâu: dự trữ, cung ứng, sử dụng và xác định vật tư, việc quyết toán, đối chiếu vật tư sử dụng với định mức tiêu hao phải được thực hiện định mức tuỳ theo quy trình sản xuất kinh doanh.

+ Giá vật tư:

* Các cấp quản trị của Công ty phải bảo đảm giá vật tư mua vào là giá thực tế của thị trường trên cơ sở hai yếu tố: chất lượng và hợp lý.

b. Các chi phí phân bổ dần: Các chi phí phát sinh và ảnh hưởng đến nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh phải được tập hợp và phân bổ theo đúng tính chất và đặc điểm, không phân bổ tràn lan hoặc trao lại tuỳ tiện gây ra tình hình lỗ giả hoặc lời giả.

c. Chi phí kế hoạch tài sản cố định: áp dụng mức khấu hao theo quy định hiện hành có tính đến yếu tố hoàn vốn và tái đầu tư.

d. Chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp có tính chất lương.

* Giám đốc Công ty phê duyệt định mức quỹ lương, đơn giá tiền lương và định biên lao động.

* Chi phí này phải được quản trị chăït chẽ và không ngừng cải tiến định mức để phù hợp với tình hình thực tế phát sinh, trở thành đòn bẩy kinh tế thực sự đối với người lao động.

 e. Chi phí Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế và kinh phí Công Đoàn: thực hiện theo quy định hiện hành của luật pháp.

f. Các chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác:

* Các cấp quản trị phải lập dự toán theo đúng thủ tục ban hành và được cấp quản trị cao hơn có thẩm quyền duyệt trước khi thực hiện.

* Các cấp quản trị phải kiểm soát các chi phí này trên cơ sở: hợp lý, tiết kiệm và chất lượng.

– Chi phí hoạt động khác: bao gồm chi phí hoạt động tài chính và chi phí hoạt động bất thường được quản trị theo quy định hiện hành của luật pháp.

3.2. Tính giá thành sản phẩm:

* Toàn bộ các khoản chi phí phát sinh phải được kết chuyển cho sản phẩm, dịch vụ sản xuất và tiêu thụ trong năm tài chính để xác định hiệu quả kinh doanh sản xuất kinh doanh.

* Các cấp quản trị của Công ty phải xây dựng kế hoạch và kiểm tra giá thành trong phạm vi điều hành sản xuất kinh doanh của mình. Đồng thời luôn tìm mọi biện pháp để hạ giá thành sản phẩm trên cơ sở vẫn đảm bảo và cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ của đơn vị mình.

 >> dịch vụ kế toán thuế Biên Hòa│Đồng Nai

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Thời điểm nghỉ hưu có lợi?
Thời điểm nghỉ hưu có lợi?
Tại sao phải đăng ký bảo hộ thương hiệu?
Tại sao phải đăng ký bảo hộ thương hiệu?
Hướng dẫn kê bàn làm việc cho hợp vị trí phong thủy
Hướng dẫn kê bàn làm việc cho hợp vị trí...
Hướng dẫn khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp, công ty mới thành lập
Hướng dẫn khai thuế ban đầu cho doanh ng...
Hướng dẫn tư vấn quy chế tài chính kế toán
Hướng dẫn tư vấn quy chế tài chính kế to...
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo cv336/2014
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nh...
Hướng dẫn mới về chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
Hướng dẫn mới về chế độ tài chính đối vớ...
Yêu cầu hưởng BHXH một lần
Yêu cầu hưởng BHXH một lần
Hướng dẫn các thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân
Hướng dẫn các thủ tục đăng ký thuế thu n...
Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Gỡ vướng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo khu vực
Gỡ vướng chính sách ưu đãi thuế thu nhập...
Nghỉ ốm nhiều ngày xác định hưởng BHXH như thế nào?
Nghỉ ốm nhiều ngày xác định hưởng BHXH n...
Số tiền khi rút chế độ một lần
Số tiền khi rút chế độ một lần
Các trường hợp không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng
Các trường hợp không phải kê khai nộp th...
Thủ tục hưởng chế độ thai sản
Thủ tục hưởng chế độ thai sản
Thuế thu nhập doanh nghiệp, bao nhiêu là phù hợp?
Thuế thu nhập doanh nghiệp, bao nhiêu là...
Hướng dẫn xây dựng và phân tích chi phí định mức
Hướng dẫn xây dựng và phân tích chi phí...
Cách tính BHXH tỉnh Phú Thọ có chính xác?
Cách tính BHXH tỉnh Phú Thọ có chính xác...
Năm lý do vì sao bạn chưa giàu
Năm lý do vì sao bạn chưa giàu
Thương hiệu là gì?
Thương hiệu là gì?
Số lần sinh con và chế độ thai sản
Số lần sinh con và chế độ thai sản
Câu hỏi về trợ cấp thất nghiệp
Câu hỏi về trợ cấp thất nghiệp
Tư Vấn Thuế
Tư Vấn Thuế
Yêu cầu trả lại tiền bồi thường tai nạn lao động
Yêu cầu trả lại tiền bồi thường tai nạn...